Hotline tư vấn tuyển sinh - 0337 632 727
  • Email - anhnguesun.hcm@gmail.com
Trường Anh Ngữ Quốc Tế ESUN

8 CẶP TỪ TIẾNG ANH TƯỞNG GIỐNG NHAU MÀ “Sai Một Ly Đi Một Dặm"

Những từ tiếng Anh sau thường xuyên gây nhầm lẫn cho người học tiếng Anh và thậm chí cả người bản ngữ, bởi sự giống nhau về cả phát âm lẫn ngữ nghĩa. Hãy cùng điểm mặt những cặp từ “nguy hiểm" này và học cách sử dụng chúng thật chính xác và chuyên nghiệp bạn nhé!
---------------------------------------
Hãy cùng Esun tìm hiểu xem đó là những cặp từ nào nhé

1. Accept và Except

Accept: là động từ
Phát âm /əkˈsept/.
Ngữ nghĩa: nhận lấy, đồng ý lấy một thứ gì đó. VD: The packet was accepted by someone working in the office reception.
chấp thuận một đề nghị nào đó. VD: They gave her a bigger salary, so she accepted the job in London.
Except: là một liên từ và giới từ
phát âm /ɪkˈsept/
nghĩa là: ngoại trừ, loại ra. VD:
Everyone was at the meeting this morning except Alex.
The library is open every day except for Sunday.

2. Affect và Effect:

Affect: là động từ
Phát âm /əˈfekt/
Nghĩa là: gây ra thay đổi hoặc ảnh hưởng đến thứ gì đó. VD:
The medicine affects my grandad's heart rate so that it doesn't speed up too much.
The medicine affects my grandad's heart rate so that it doesn't speed up too much.
Effect: là danh từ
Phát âm /ɪˈfekt/
Nghĩa là: sự ảnh hưởng, kết quả, tác động. VD:
Diesel engine pollution has a damaging effect on the environment.
Yoga can reduce the negative effects of modern-day stressful lifestyles.
(*) Mẹo nhớ từ: hãy ghi nhớ câu sau để có thể dễ dàng phân biệt Effect là Danh từ và Affect là Động từ: The effect of the alcohol affected him quite strongly.

3. Breath và Breathe

Breath: là danh từ
Phát âm /breθ/
Nghĩa là: hơi thở. VD: After my run this morning I was really out of breath.
Breathe: là động từ
phát âm /briːð/
Nghĩa là: hít thở. VD: Breathe deeply and try to relax.

4. Borrow và Lend

Borrow nghĩa là: vay, mượn ai đó một thứ gì đó. VD: Could I just borrow your pen for a minute?
Lend nghĩa là: cho ai đó vay, mượn một thứ gì đó. VD: I will lend you the money but I need it back by Friday, OK?

5. Desert và Dessert

Desert:
Khi phát âm là /ˈdezət/, Desert là một danh từ, có nghĩa là: sa mạc. VD: The Sahara is the largest hot desert in the world.
Khi phát âm là /dɪˈzɜːt/, Desert là một động từ, có nghĩa là: bỏ mặc ai đó lại phía sau, đào ngũ. VD: John is the best person I have ever met. He never desert a friend in difficulty.
Dessert:
Phát âm /dɪˈzɜːt/
Nghĩa là: món ngọt tráng miệng. VD: She made a fabulous dessert with alternate layers of chocolate and cream.
Khi phát âm là /ˈdezət/, Desert là một danh từ, có nghĩa là: sa mạc. VD: The Sahara is the largest hot desert in the world.
Khi phát âm là /dɪˈzɜːt/, Desert là một động từ, có nghĩa là: bỏ mặc ai đó lại phía sau, đào ngũ. VD: John is the best person I have ever met. He never desert a friend in difficulty.

6. Lose và Loose

Lose: là động từ
Phát âm /luːz/
Nghĩa là: thua cuộc, thất bại. VD: We can't lose any more games this season if we want to win the league.
Loose: là tính từ
Phát âm /luːs/
Nghĩa là: lỏng lẻo, lung lay, rộng lùng thùng. VD: Last year I lost a lot 10 kilos and now my jeans are really loose around my waist.

7. Practice và Practise

Cả 2 từ này đều phát âm là /ˈpræktɪs/, tuy nhiên:
Practice: là danh từ, nghĩa là sự luyện tập, sự thực hành. VD: Practice makes perfect!
Practise: là động từ, nghĩa là rèn luyện, làm thực hành. VD: She practises the violin for 4 hours a day.

8. Stationary và Stationery

Cả 2 từ này đều phát âm là /ˈsteɪʃnriː/, tuy nhiên
Stationary: là tính từ
Nghĩa là: đứng yên một chỗ, không chuyển động, không thay đổi. VD: The traffic got slower and slower until it was stationary.
Stationery: là danh từ
Nghĩa là: đồ dùng văn phòng phẩm. VD: The company realized it was spending too much on stationery.